بسم الله الرحمن الرحیم


گفتم: حدس می زنم شب عاشورا هم یک مسابقه ی حساس فوتبال یا والیبال برگزار شود.

گفت: شماها توهم توطئه دارید.

گفتم: مردم در بهترین شب ها به جای دعا و مناجات پای تلویزیون بودند و فوتبال و والیبال می دیدند.