نمی دانم چه شد، من فردی 20 ساله بودم، تا چشم خود را نیمه باز کردم 27 ساله شدم و حال چند ماه از 27 سالگیم می گذرد و می دانم مرگ آنقدر سریع سراغم خواهد آمد تا توان بستن چشم خود را هم نداشته باشم.!!!


سید صالح فخاری