باسمه تعالی

متن های زیر توسط هیئت تحریریه راه عشق نوشته شده است که خواهشمندیم با دقت کافی متن را مطالعه کنید و با ارائه نظرخود ما و نویسنده را در نوشتن و انتخاب متنی روان و مفید یاری کنید :


به جهت اینکه انتقاد دوستان بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه ای باشد نام نویسنده درج نمی شود.