منظور از ولایت چیست؟

یک معنای ولایت حب و دوستی است. در این معنا همه شیعیان و تقریبا همه اهل سنت و حتی برخی غیر مسلمانان دوستی و محبت حضرت رسول و اهل بیت را دارا هستند.

 معنای دیگر ولایت حکومت است. اعتقاد به حق انحصاری حکومت امام علی (ع) و فرزندانش بعد از حضرت رسول (ص) از ویژگی های بارز همه شیعیان  و وجه تمایز آنها از دیگر مسلمانان است .

اما ولایت معنای مهم دیگری دارد و آن اینکه حضرت محمد (ص) و اهل بیتش دارای مقام امامت هستند. این مقام را برخی از پیامبران مانند حضرت ابراهیم نیز دارا هستند. وظیفه  اصلی امام هدایت بشر است و 

برای تحقق این هدایت از ولایت تشریعی استفاده می شود یعنی مجموعه ای از احکام الهی توسط حضرت نبی اعظم وضع شده و سایر امامان نیز به فراخور موقعیت آن را شرح و بسط داده اند.

 اما هدایت ائمه فقط از طریق تشریع (باید ها و نبایدها) صورت نمی گیرد بلکه گاهی از طریق ولایت تکوینی اتفاق می افتد. به این معنا که امام به اذن الهی با تصرف در هست و نیست عالم دست می زند، مرده زنده می کند و  مریض شفا می دهد، خورشید را بر می گرداند و شق القمر می کند. اما از همه اینها مهمتر اینکه امام واسطه  فیض الهی  است و با توجه و عنایت به روح انسانها آنها را آماده هدایت و حرکت به سمت انسان کامل شدن می کند و با زدودن غبار غفلت از روح آنها  انسانها را در موقعیت درک انوار قدس الهی قرار .می دهد. به عبارت دیگر امام هدایت می کند انسانها را به امر (روح حقیقی عالم) با تشریع و با تکوین

 انشاء الله همه با بتوانیم با توسل به ائمه خود را مستعد بهره گیری  از ولایت تکوینی آنها قرار دهیم .

 

با آرزوی موفقیت برای شما

میثم پیله فروش