هو الحق

سال های سال است که نظریه پردازان ارتباطات تلاش  می کنند تا که رسانه ها سمت و سویی درست بیابند. حقِ خبر را به جا آورده و حقوق مخاطبین را رعایت کنند. اما سال هاست که رسانه ها صحبت هایشان یک روز هم عادلانه نبوده است. چندین وعده اخبار که فقط دروغ در گوش مردم فرو می کند و تبلیغ یکسره ی یک مشت آشغال که آن ها را در لا به لای بخش های خبری به خورد مردم می دهد.

من فقط یک رسانه را می شناسم که در روز 3 وعده حرف حق می زند و مهم ترین خبر عالم را در گوش انسان ها می خواند. خبری که گوش های سنگین ما چیزی از آن را نمی شنود. رسانه ای که هزار و خرده ای سال است که دارد تلاش می کند تا زمین و زمان را سرشار از این خبر مهم بکند. رسانه ای که پیوسته می خواند: «ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی». زیرا که تنها خبرِ اصلی عالم در آنجاست...

باز صدای اذان از مناره های شهر بلند می شود. باز هم برای گوش های سنگینمان نجوا می کند: «لا اله الا الله»

محمدحسین سیمیار