بسم الله الرحمن الرحیم

راز  پیروزی و شکست

شاید برای شما هم این سؤال مطرح شده باشد که چه می شود جمع و گروه و یا فردی زمین می خورد؟  حتی اگر دیگران او را شکست خورده ندانند در وجود خود احساس خسران و شکست را با جان و دل لمس می کند؟ چه می شود که در یک جامعه، گروه، خانواده و حتی در درون خود افراد، صفا و یک رنگی، پاکی و صفا جای خود را به دل مشغولی ها و بی تفاوتی ها و تیرگی ها می دهد؟ شاید پاسخ آن را همه بدانیم اما توجه به پاسخ این مسائل از زبان شیوای شهید مظلوم بهشتی(ره) خالی از لطف نیست. ایشان اینطور به ما پاسخ می دهند:

« هر جا زمین خوردیم ، آنجا بود که این آهنگ خداطلبى و حق طلبى و عدل طلبى مان آسیب دید و از خلوص درآمدیم. حتی در زمینه فردی آنجا که تلاش فرد در جهت نور و حق و عدل است، حتى در محیط کثیف و فاسد کارش جلو مى رود و به محض اینکه کار او به خودپرستى آغشته شده و یک نوع خودپایى و سودطلبى با کار او آمیخته شد، از آن اوج سقوط می کند. این طبع مسأله و طبیعت کار است که هر حرکتى که از عدل دوستى واقعى و انصاف بهره اى در حد خود داشته باشد و آغشتگى و آمیختگى آن به باطل، خودپرستى، هواپرستى، شیطان گرایى، اهریمن گرایى، سودطلبى و من پرستى آن را از ارزش نیندازد و بیمار نکند و از درون کرم خورده و فاسد نکند، محکوم به پیروزى و بازده داشتن و نافع بودن است(حق و باطل 106-108).

جواد ارباب