گر تو آدم زاده هستی عَلَّمَ الأسما چه شد                            قابَ قَوسَینَت کجا رفته است أَو أَدنی چه شد

بر فراز دار فریاد أنا الحق می زنی                                      مدعّیِ حق طلب اِنیّت و اِنّا چه شد

صوفی صافی اگر هستی بکن این خرقه را                             دم زدن از خویشتن با بوق و با کرنا چه شد

زهد مفروش ای قلندر آبروی خود مریز                                زاهد ار هستی تو پس اقبال بر دنیا چه شد

این عبادت ها که ما کردیم خوبش کاسبی است                     دعوی اخلاص با این خودپرستی ها چه شد           

مرشد از دعوت به سوی خویشتن بردار دست                        لا الهت را شنیدستم ولی الّا چه شد

ماعر بیمایه بشکن خامۀ آلوده ات                                      کم دل آزاری نما پس از خدا پروا چه شد

دیوان امام خمینی(ره)

سید رئوف تقوی