تابستان سال 1392 برای دومین بار به کردستان رفتم
حدود ساعت 10 شب سنندج بودیم
ناگهان صدای اذان بلند شد
اول تعجب کردم بعد فهمیدم موقع نماز عشا است
از شنیدن صدای اذان در آن موقع کلی کیف کردم و به این سنت حسنه برادران اهل سنت آفرین گفتم

ای کاش دست کم در مشهد و قم 5 بار اذان پخش می شد

ای کاش برخی مساجد برای اقامه 5 نوبت نماز پیشگام می شدند

ای کاش در ماه رمضان که معمولا نماز با تاخیر خوانده می شود

به جای جمع بین نماز مغرب و عشاء در هنگام نماز مغرب

نماز مغرب و عشاء را در هنگام نماز عشاء جمع می کردیم و اذان عشاء از مساجد پخش می شد و در آن هنگام در مساجد جمع می شدیم که هم سر حال تر بودیم و هم نماز عشاء را در وقت فضیلت آن می خواندیم.

برادران و خواهران پر دغدغه در زمینه فرهنگ توجه داشته باشند که فرهنگ فقط دقت در اجرای احکام شرعی پوشش با وجه سلبی آن نیست 

بلکه مهمترین جنبه کار فرهنگی وجه ایجابی و نهادینه کردن یک سنت حسنه است

میثم پیله فروش