به نام خدا

- پدر این چیه رو ساقه گل؟

- این خاره!

- به چه دردی میخوره؟

- از گل مراقبت میکنه!

- برای چی محافظت می کنه؟

 

- که کسی بهش دست نزنه!

- چرا نباید کسی بهش دست بزنه؟

- چون با ارزشه و زیباست!

- اگه کسی بهش دست بزنه چی میشه؟

- خار دستشو زخمی میکنه و نمیزاره به گل دست بزنه!

- اگه گلی خار نداشته باشه ، چی میشه؟

- یک نفر گل را میکنه!

- اگه همه ی گل ها خار نداشته باشن چی میشه؟

- اونوقته که بعضی از آدم ها گل ها را میکنند ، از گل ها استفاده می کنند و از زیبایی گل ها لذت می برند ولی بعد از مدتی گل ها خشک و پژمرده میشن و از بین می روند. و دیگه هیچ گلی تو دنیا باقی نمیمونه!

- وای چقدر بد!

...

- مامانی چادر برای چیه؟

- برای اینکه ما خودمون رو از غریبه ها بپوشونیم.

- چرا ما باید خودمونو از غریبه بپوشونیم؟

- چون ما با ارزشیم!

- مگه ما گلیم؟

- ما ازگل ها هم با ارزش تر و زیباتریم!

-یعنی چادر واسه ما مثل خار گل می مونه!

- تا حدودی ، این چادر هست که ما خانم ها را از چشم ناپاک و افراد بد حفظ می کنه و خدا هم به خاطر زیبایی ماست که به ما گفته حجاب رو عایت کنیم و دامن خودمون رو از گناه بپوشونیم! گلی که خار نداشته باشه خیلی زود چیده و پژمرده میشه افرادی هم که حجاب رو رعایت نکنند خدای نکرده ممکنه براشون اتفاقات بدی بیفته. ممکن اذیت بشن.

-فکر کنم ی چیزایی فهمیدم ، پس همانطور که خار چیز بدی نیست حجاب هم چیز بدی نیست!

- حجاب نه تنها چیز بدی نیست بلکه بکی از هترین وسیله برای حفظ ما از بدی هاست.

***

خـــار ایـــمـــن گـــشـــت ز آتــش در پــنــاه لــطــف گــل

تــو گــلــی مــن خــار تــو در گــلــســتــان بــی‌مــن مـرو

 این بیت از مولوی هست اما من دوست دارم مصرع اولش رو به این صورت تغیر بدم

گل ایـــمـــن گـــشـــت ز آتــش در پــنــاه لــطــف خار

تــو گــلــی مــن خــار تــو در گــلــســتــان بــی‌مــن مـرو

 

محمد حسین سیمیار