و حتی اظهار دلسوزی برای وی می کردند که تلف شدن عمرش در این راه است.

  مهدیبه دلیل مشورت هایی که کرده بود و همچنین تصمیم نهایی خودرا گرفته بود در مقابل هر حرفی و صحبتی و ناامیدی هایی که به او می دادند پایداری می کرد و در انجام کارش نمی گذاشت کسی مانع شود.

  او برای آنکه نظر دوستانش و دیگران را در مورد حوزه آمدن خود تغییر دهد،دست به نوشتن سوال ها و پاسخ هایی در پیرامون حوزه آمدن و تحصیل در مدارس علمیه کرد:

  باسمه تعالی

  «در این مقاله به جواب دادن به سوال هایی می پردازم که جواب آن ها برای دیگران برای رفتن من به حوزه مجهول است:

  چرا حوزه آمدن؟

  چرا حوزه آمدن باتوجه به مشکلات و سختی های فراوان؟

  چرا تعلیم دروس عربی؟

  تدریس صرف و نحو و... چه ربطی به عمل به احکام و روایات ائمه دارد؟

  فهم معارف دینی چرا با حوزه آمدن باشد؟

  چرا در دانشگاه و حوزه با هم یا یه صورت متوالی(دانشگاه بعد حوزه)تحصیل نکنم:

  و... »

  ادامه دارد در شماره2