بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر همه دوستان

مدتی است خانه شهید با فراز و فرودهایی روبرو است. گاهی با استقبال، گاهی با ادبار؛ گاهی با نظم گاهی با هرج و مرج؛ گاهی  مزار گاهی ... .

جواد ارباب